ఆడపిల్ల పుట్టిన ప్రతీ సారి అక్కడ 111 మొక్కలు నాటుతారు

ఇప్పటికి ఆడపిల్ల పుడితే చాలు అన్నీ బాధలు అనుకునే సమాజంలో ఉన్నాం మనం. ఆడపి

Read More

తులసి ఇంట్లో ఉంటే...జరిగేది ఏంటో తెలుసా

దాదాపు హిందువుల ఇళ్లలందరిలో తులసి మొక్క ఉండటం గమనించవచ్చు. ఇంట్లో  స్థ

Read More